Rozmiar: 23410 bajtów

ELEKTROKARDIOGRAFIA

Elektrokardiografia jest metodą graficznej rejestracji elektrycznej aktywnosci serca. Otrzymana krzywa EKG ukazuje odtworzone napięcia pochodzace od pobudzonych komórek mięśniowych "zebrane" z powierzchnii ciała. Ma szczególne znaczenie w rozpoznawaniu zawału i niedokrwienia mięśnia sercowego, a także zaburzeń rytmu i przewodzenia, zapalenia osierdzia.

1. Techniki wykonywania zapisu elektrokardiograficznego

a) Badanie rutynowe

wymagania:

 • dobra izolacja elektryczna
 • odpowiednie ułożenie pacjenta w czasie badania
 • spokój podczas badania

  b) Długotrwała rejestracja elektrokardiogrmu (elektrokardiografia dynamiczna)

  - system monitorowania ciągłego (klasyczne badnie holterowskie)

  - system monitorowania na żądanie

  c) Próba wysiłkowa

  2. Rozmieszczenie elektrod na klatce piersiowej pacjenta

  Rozmiar: 47589 bajtów

   aVR - w prawym dołku podobojczykowym (przedramieniu)
   aVL - w lewym dołku podobojczykowym (przedramieniu)
   aVF - nad lewym kolcem biodrowym (podudziu)
   N - nad prawym kolcem biodrowym
   V1 - w czwartym międzyżebrzu po stronie prawej
   V2 - w czwartym międzyżebrzu po stronie lewej
   V3 - w połowie odległości między V4 i V2
   V4 - w piątym międzyżebrzu w lini środkowo-obojczykowej
   V5 - na wysokości V4 w lini pachowej przedniej
   V6 - na wysokości V4i V5 w lini pachowej środkowej

  Rutynowe badanie ekg obejmuje 12 odprowadzeń:

 • 3 kończynowe dwubiegunowe: rejestrują różnice potencjałów pomiędzy elektrodami umieszczonymi w dołkach podobojczykowych i nad lewym kolcem biodrowym (oznaczane: I, II, III)
 • 3 kończynowe jednobiegunowe: rejestruja różnice potencjałów między elektrodą czynna (badajacą) a elektrodą obojętną (oznaczone: aVR, aVL, aVF)
 • 6 odprowadzeń przedsercowych

  3. Krzywa EKG

  Rozmiar: 43925 bajtów

  Załamek P - czas przewodzenia depolaryzacji w mięśniu przedsionków (100ms)

  Odcinek PQ - przejscie depolaryzacji przez węzeł przedsionkowo-komorowy i pęczek przedsionkowo-komorowy (50 ms)

  Odstęp PQ - przewodzenie depolaryzacji od węzła zatokowo przedsionkowego do mięśnia komór (150 ms)

  Zespół QRS - rozprzestrzenianie się depolaryzacji w mięśniu komór (90ms)

  Odcinek ST - wolna repolaryzacja mięśnia komór (120 ms)

  Załamek T - szybka repolaryzacja mięśnia komór (120 ms)

  Odstęp ST - wolna i szybka repolaryzacja mieśnia komór (280 ms)

  Odstęp PQ - potencjał czynnościowy mięśnia komór (370 ms)

  Odstęp RR - jeden cykl pracy serca (800 ms)

  Rozmiar: 4197 bajtów

  BADANIE HOLTEROWSKIE

  24-48 godzinna rejestracja EKG na taśmie magnetycznej lub w formie zapisu cyfrowego, przy użyciu przenośnego rejestratora

  1. OPIS BADANIA

  Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów, odtłuszczeniu, użyciu kremu ściernego) nakleja się elektrody (tak jak w przypadku rutynowego ekg), które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym. Urządzenie rejestrujące przypinane jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Badany zobowiązany jest do prowadzenia w czasie rejestracji dziennika pacjenta, w którym nanoszone są ważniejsze wykonywane czynności i dolegliwości. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych.

  Rozmiar: 24611 bajtów

  2. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • Diagnostyka zaburzeń rytmu
 • Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
 • Ocena czynności sztucznego rozrusznika
 • Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego
 • Utraty przytomności, zawroty głowy, omdlenia o nieznanej przyczynie

  3. ZMIENNOŚĆ RYTMU SERCA

  Rytm serca jest określony całkowicie poprzez czas występowania kolejnych skurczów serca. Prawidłowy rytm zatokowy nigdy nie jest idealnie miarowy. Podczas normalnej aktywności życiowej człowieka czas trwania odstępów RR zmienia się pod wpływem:

 • oddychania - w czasie wdechu skracają się odstępy R-R (rytm jest szybszy), natomiast w czasie wydechu odstępy R-R się wydłużają (rytm jest wolniejszy).
 • zmian ciśnienia tętniczego krwi
 • wysiłku fizycznego
 • stanów emocjonalnych i zachodzących w ustroju różnych procesów metabolicznych
 • wieku
 • układu autonomicznego

  Prawidłowy rytm zatokowy ok. 70-80 uderzeń/min.

  Przyspieszony - tachykardia; powyżej 100 uderzeń/min

  Zwolniony - bradykardia; poniżej 60 uderzeń/min.

  U dzieci normokardia ok. 120-160 uderzeń/min.

  W praktyce klinicznej stosuje się dwie podstawowe metody badania zmienności rytmu zatokowego:

   - analiza czasowa - time domain

   parametry analizy czasowej są rutynowo określane przez większość dostępnych na rynku aparatów holterowskich, a ich wartości liczbowe stanowią jeden z elementów standardowego wyniku badania holterowskiego, do najczęściej obliczanych parametrów należą:

   mRR-średnia ze wszystkich odstępów RR rytmu zatokowego ( czas trwnia wszystkich odstępów RR

   SDNN-odchylenie standardowe od średniej; jest miarą zmienności czasu trwania wszystkich odstępów RR; jego wartość jest tym większa, im dłuższy jest czas trwania pomiaru (zmienność wolnego rytmu serca jest wieksza niż rytmu szybkiego); SDNN w godzinach nocnych jest zwykle większy niż w dzień

   SDANN- odchylenie standardowe od średniej wartości RR w kolejnych 5-minutowych przedziałach

   SDNNindex- średnia z odchyleń standardowych w kolejnych 5-minutowych przedziałach

   MSD-średnia różnica pomiędzy kolejnymi odstępami RR

   r-MSSD-pierwiastek kwadratowy ze średniej sumy kwadratów róznic między kolejnymi odstępami RR

   pNN50-odsetek róznic między kolejnymi odstępami RR- przekraczajacych 50 ms

   Rozmiar: 249395 bajtów

   - analiza częstotliwościowa - frequency domain

   • ULF(ultra low frequency)- pasmo najniższych częstotliwości (<0,0033 Hz)
   • VLF(very low frequency)- pasmo bardzo niskich częstotliwości (0,0033-0,04 Hz)
   • LF(low frequency)- pasmo niskich częstotliwości (0,04-0,15 Hz)
   • HF(high frequency)- pasmo wysokich częstotliwości (0,15-0,4 lub 0,5 Hz)

    Ilościowa ocena całego widma lub poszczególnych jego składowych pierwotnie wyrażona jest w jednostkach amplitudy widma (ms) . Podnosząc tę wartość do kwadratu (i, jak proponują niektórzy, obliczając logarytm naturalny), otrzymujemy moc widma wyrażoną w ms2. Natomiast dzieląc uzyskaną wartość przez wartość odpowiedniego zakresu widma, uzyskujemy gęstość mocy widma wyrażoną w ms2/Hz.

    Do uporządkowania zapisu EKG pod względem jakościowym ( rozróżnienie trzech podstawowych typów rytmicznej zmienności RR) jak i ilościowym służy komputerowa analiza odstępów RR wykorzystująca metodę szybkiej transformacji Fouriera (FFT)

    Rozmiar: 146206 bajtów

   Istnieje związek pomiędzy parametrami analizy czasowej i częstotliwościowej.

  • Moc całego widma zmienności rytmu serca wykazuje ścisłą korelację z wielkością SDNN
  • Moc widma w paśmie ULF z wielkością SDANN
  • Moc widma HF z wartościami rMSSD i pNN50
  • Zmienność w zakresie HF jest zgodna z rytmem oddechowym i napięciem nerwu błędnego

   Przeszło 90% mocy widma w pasmach ULF, VLF, LF pozostaje pod dominującym wpływem układu przywspółczulnego

   Pochodzenie zmienności rytmu serca o cykliczności w pasmach ULF i VLF nie jest jak dotąd wyjaśnione

   Rozmiar: 4197 bajtów

   PRÓBA WYSIŁKOWA


   Rozmiar: 19739 bajtów

   Jest badaniem umożliwiającym ocenę zmian zapisu elektrokardiograficznego w zależności od wzrastającego wysiłku fizycznego.

   Wskazania do wykonania próby:
   - niespecyficzne zmiany w elektrokardiogramie spoczynkowym
   - choroba niedokrwienna serca
   - diagnostyka bólów w klatce piersiowej
   - diagnostyka zaburzeń rytmu serca
   - ocena skuteczności leczenia
   - kwalifikacja chorych do rehabilitacji
   - ocena wydolności fizycznej

   Rozmiar: 3309 bajtów


   Rozmiar: 23410 bajtów